PROVINCIAAL DOMEIN DOMMELHOF

Limburgs provinciaal domein voor podiumkunsten, cultuur en G-sport

Disclaimer

Algemeen

De websites www.dommelhof.be, www.circuswerkplaats.be en www.theateropdemarkt.be worden beheerd door Provinciaal Domein Dommelhof, een instelling van de provincie Limburg. Het gebruik van deze websites is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Provinciaal Domein Dommelhof/Provincie Limburg kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Doel van de websites

De websites www.dommelhof.be, www.circuswerkplaats.be en www.theateropdemarkt.be zijn een wegwijzer en bieden informatie aan over de dienstverlening, het beleid en de activiteiten van Provinciaal Domein Dommelhof. De informatie is bedoeld voor een breed publiek. Wie specifieke informatie zoekt, kan steeds contact opnemen met Provinciaal Domein Dommelhof via het algemeen contactnummer +32 (0)11 80 50 00 of via e-mail naar dommelhof@limburg.be.

Provinciaal Domein Dommelhof levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op bovengenoemde websites volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie of kan bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zijn.

Je kunt dit melden aan Provinciaal Domein Dommelhof op het volgende e-mailadres: dommelhof@limburg.be. We trachten om foutieve informatie zo snel mogelijk recht te zetten.

Aansprakelijkheid

Provinciaal Domein Dommelhof spant zich in om onderbrekingen tijdens het consulteren van bovengenoemde websites, die te wijten zijn aan technische fouten, zoveel mogelijk te voorkomen. Er is echter geen absolute garantie dat bovengenoemde websites volledig vrij van onderbreking zullen zijn en niet door andere technische problemen kunnen worden getroffen.

Provinciaal Domein Dommelhof/Provincie Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van bovengenoemde websites of voortvloeit uit de op deze websites ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma’s.

Bovengenoemde websites van Provinciaal Domein Dommelhof kunnen links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarvoor Provinciaal Domein Dommelhof/Provincie Limburg geen aansprakelijkheid draagt, zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van deze websites betreft.

Je wordt geacht, als bezoeker van bovengenoemde websites, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door kwaadaardige software. Provinciaal Domein Dommelhof/Provincie Limburg verleent dan ook geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op bovengenoemde websites.

Provinciaal Domein Dommelhof/Provincie Limburg is op geen enkele manier aansprakelijk voor de elektronische communicatie die verloopt via bovengenoemde websites, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

Auteursrechten

De websites van Provinciaal Domein Dommelhof zijn een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur auteursrechtelijk beschermd wordt. Ook op de websites gebruikte logo’s, tekeningen, beelden… worden door het auteursrecht beschermd.

De informatie op de websites van Provinciaal Domein Dommelhof mag kosteloos geconsulteerd worden en ook voor persoonlijk gebruik worden gedownload. Andere aanwendingen van de ter beschikking gestelde informatie waaronder reproductie, verspreiding, ter beschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, van de websites of van de auteursrechtelijk beschermde informatie kunnen enkel met bronvermelding en na voorafgaande schriftelijke toestemming van Provinciaal Domein Dommelhof.

Toepasselijk recht

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) bovengenoemde websites zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.

E-mailverkeer

Op elke e-mail van Provinciaal Domein Dommelhof is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Provinciaal Domein Dommelhof/Provincie Limburg is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.